Online Cursus MOOC

igTUDelft-logo-1Delft-Global-logo-170

Iganga ontwikkelt op dit moment met de TU-Delft een MOOC (Online cursus) genaamd: “Envisioning and developing bicycle-friendly cities”. We zien namelijk dat er veel uitdagingen zijn in ontwikkelingslanden op het gebied van mobiliteit. Deze MOOC heeft als doel om kennis te delen, zodat deze vraagstukken in de toekomst beter worden aangepakt. Doelgroep voor de MOOC zijn studenten en beleidsmakers over de hele wereld, die beter inzicht willen krijgen in de mobiliteit van hun stad en handvatten zoeken om lokale problemen aan te pakken.

In februari 2018 zijn binnen Iganga de eerste stappen gezet in de richting van het organiseren van een MOOC in samenwerking met de TU Delft. Van maart – mei is daar een vervolg aan gegeven in de vorm van oriënterende gesprekken met verschillende partijen als de TU Delft, Delft Global Initiative en het Ministerie van I&W. Hieruit is een kernteam voortgekomen bestaande uit Iganga, TU Delft en Delft Global Initiative die gezamenlijk hebben uitgesproken de organisatie van de MOOC verder vorm te willen geven. Deze partijen kunnen allen een fundamentele bijdrage (financieel, ervaring en kennis) leveren in het organiseren van een MOOC. Daarnaast zijn de partijen enthousiast om een inhoudelijke bijdrage te leveren om het project van de grond te trekken. Zo is in juni een programma met een passende begroting en planning ontwikkeld die de ontwikkeling van de MOOC meer sturing heeft gegeven rondom het thema ‘Envisioning and developing bicycle-friendly cities’.

Echter het blijkt dat het rondkrijgen van de financiering bij de TU Delft langer duurt dan oorspronkelijk gepland. Tijdens het indienen van het subsidievoorstel blijkt een tweede MOOC georganiseerd te worden bij de TU waar onze MOOC overlap mee heeft en daardoor is extra afstemming is nodig geweest. En met succes, wat inhoudelijke aanpassingen zorgt ervoor dat beide MOOC’s complementair aan elkaar zijn en samen kunnen worden aangeboden. Een On-Boardingday in november, georganiseerd vanuit de TU Delft, zorgt voor verdere afstemming met de andere MOOC en samen met “E-learning developer’ Johannetta Gordijn is het programma verder uitgekristalliseerd en heeft het subsidievoorstel zijn definitieve vorm gekregen. Zodra vanuit de TU Delft de financiering rond is kan de MOOC van start gaan, maar hierin zijn nog wat hobbels te nemen. Verwacht wordt dat hier in februari meer duidelijkheid over komt.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s