Online Cursus MOOC

igTUDelft-logo-1Delft-Global-logo-170

Iganga ontwikkelt op dit moment met de TU-Delft een MOOC (Online cursus) genaamd: “Envisioning and developing bicycle-friendly cities”. We zien namelijk dat er veel uitdagingen zijn in ontwikkelingslanden op het gebied van mobiliteit. Deze MOOC heeft als doel om kennis te delen, zodat deze vraagstukken in de toekomst beter worden aangepakt. Doelgroep voor de MOOC zijn studenten en beleidsmakers over de hele wereld, die beter inzicht willen krijgen in de mobiliteit van hun stad en handvatten zoeken om lokale problemen aan te pakken.

In februari 2018 zijn binnen Iganga de eerste stappen gezet in de richting van het organiseren van een MOOC in samenwerking met de TU Delft. Van maart – mei is daar een vervolg aan gegeven in de vorm van oriënterende gesprekken met verschillende partijen als de TU Delft, Delft Global Initiative en het Ministerie van I&W. Hieruit is een kernteam voortgekomen bestaande uit Iganga, TU Delft en Delft Global Initiative die gezamenlijk hebben uitgesproken de organisatie van de MOOC verder vorm te willen geven. Deze partijen kunnen allen een fundamentele bijdrage (financieel, ervaring en kennis) leveren in het organiseren van een MOOC. Daarnaast zijn de partijen enthousiast om een inhoudelijke bijdrage te leveren om het project van de grond te trekken. Zo is in juni een programma met een passende begroting en planning ontwikkeld die de ontwikkeling van de MOOC meer sturing heeft gegeven rondom het thema ‘Envisioning and developing bicycle-friendly cities’.

Echter het blijkt dat het rondkrijgen van de financiering bij de TU Delft langer duurt dan oorspronkelijk gepland. Tijdens het indienen van het subsidievoorstel blijkt een tweede MOOC georganiseerd te worden bij de TU waar onze MOOC overlap mee heeft en daardoor is extra afstemming is nodig geweest. En met succes, wat inhoudelijke aanpassingen zorgt ervoor dat beide MOOC’s complementair aan elkaar zijn en samen kunnen worden aangeboden. Een On-Boardingday in november, georganiseerd vanuit de TU Delft, zorgt voor verdere afstemming met de andere MOOC en samen met “E-learning developer’ Johannetta Gordijn is het programma verder uitgekristalliseerd en heeft het subsidievoorstel zijn definitieve vorm gekregen. Zodra vanuit de TU Delft de financiering rond is kan de MOOC van start gaan, maar hierin zijn nog wat hobbels te nemen. Verwacht wordt dat hier in februari meer duidelijkheid over komt.

Car Free Day Kampala (2019)

Op zondag 27 januari 2019 heeft een car free day in Kampala plaatsgevonden. Deze dag is grotendeels door Stichting Iganga gefinancierd. Christine Kawuwa en Amanda Ngabirano van het UST-Network hebben de organisatie van de autovrije dag op zich genomen. De car free day stond in het teken van het promoten van duurzame mobiliteit; inwoners konden veilig wandelen, skaten en gratis (leren) fietsen zonder gestoord te worden door motorvoertuigen. De positieve kanten van fietsen kregen inwoners via de ‘bicycle song’ en een promotiecampagne te horen. Dit is ook nodig voor het laten stijgen van het fietsgebruik in Kampala, aangezien de fiets nog vaak wordt geassocieerd met ‘een vervoermiddel voor arme mensen’ en ‘een vervoermiddel waardoor vrouwen hun maagdelijkheid verliezen’.

De dag verliep goed en begon met een warming-up. Daarna kon er worden gefietst, gewandeld en geskatet op de Luwum Street tussen 9.00-14.00 uur onder begeleiding van muziek. Ook waren er toeschouwers aanwezig. Christine en Amanda spreken van een erg leuke, en geslaagde dag. Het is de bedoeling om in samenwerking met Iganga het evenement regelmatig te herhalen.

 

This slideshow requires JavaScript.

Best of both worlds (2018)

Iganga heeft in 2018 artieste/scholiere Nodrine Shaz in Uganga gesteund. Ze maakt bijzondere schilderijen. De directie van Goudappel heeft besloten om één van haar schilderijen op de Nieuwjaarskaart van 2019 te zetten met als tekst: “Een betere leefomgeving”.

Goudappel Coffeng is een duurzaam bureau, dat zit diep in onze genen. Dag in dag uit dragen wij met onze mobiliteitskennis bij aan een betere leefomgeving. Maar ook hoe we zelf werken en leven getuigt hiervan. Ook dit jaar zijn nieuwe initiatieven gestart, die wij van harte ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan het nieuwe thema ‘klimaat en energie’ en aan de Stichting Iganga, die in 2018 een doorstart maakte. Iganga draagt bij aan duurzame mobiliteit in ontwikkelingslanden. Dit doet zij vooral door kennisontwikkeling en -overdracht te stimuleren. De voorkant van de Nieuwjaarskaart komt van Nodrine Shaz. De inkomsten van haar schilderijen en foto’s gebruikt zij om haar studie te betalen.

Het bestuur van Iganga heeft besloten om Nodrine nog verder te steunen in haar schilderkunst en tevens in haar studie. Dit doet Iganga door schilderijen te bestellen voor situaties in Nederland of door ze op de website te zetten, zodat de website-bezoekers ook verzoeken kunnen indienen.

schilderij

Studiereis Kampala en Jinja, Uganda (2018)

Kampala is de hoofdstad van Uganda. De stad telt 4 miljoen inwoners. Vanaf 7 uur ’s ochtends tot 11 uur ’s avonds staan er op bijna alle wegen in de hoofdstad files. Door verstedelijking en natuurlijke aanwas wordt het doorstromingsprobleem alleen maar groter, mits er geen modal shift plaats gaat vinden. Jinja is een kleinere stad met 170.000 inwoners. De stad ligt ten oosten van Kampala. Deze stad heeft in tegenstelling tot Kampala geen verkeersafwikkelingsproblemen. Ook deze stad groeit qua inwoneraantal en de mensen worden langzamerhand steeds rijker. Hierdoor zijn doorstromingsproblemen op de hoofdwegen op den duur wel te verwachten. Het valt op dat weinig inwoners de fiets als vervoersmiddel gebruiken.
Via Tonny Bosch (Move Mobility) zijn er enkele Ugandese projecten ter beoordeling voorgelegd aan Stichting Iganga. Om de projecten beter te begrijpen en om het netwerk van Tonny Bosch over te nemen en uit te bouwen, heeft het bestuur ermee ingestemd dat Anne Abbing samen met Tonny Bosch naar Kampala zouden gaan van 6 t/m 11 november 2018. Hierdoor heeft Anne meer inzage gekregen in de volgende voorgestelde projecten:

  • Car Free Day Kampala. Dit project heeft in 2018 kunnen rekenen op steun van Iganga
  • Schilderproject van Nodrine Shaz. Dit project heeft in 2018 kunnen rekenen op steun van Iganga
  • Fietslessen voor kinderen, inclusief het vervoer van kinderfietsen vanuit Nederland naar Kampala.
  • Perceptie op fietsen in Jinja veranderen.

Netwerk_Studiereis Anne Uganda

Inspiratiesessie internationale projecten (2018)

In november 2018 is de eerste Inspiration Day gehouden, als initiatief van Iganga in samenwerking met Jong Goudappel, onder de vlag van Excellent Cities. Maar liefst 70 medewerkers van Goudappel is jonger dan 35 jaar en hebben nog een hele toekomst voor zich. Een aantal van hen is geinteresseerd in het buitenland en wat internationaal te leren valt. Of wat Nederland kan bieden aan inspiratie voor wereldsteden in Westerse landen en in ontwikkelingslanden. Overal worden steden groter en groter, met alle gevolgen van dien ten aanzien van duurzaamheid, leefbaarheid van wijken en bereikbaarheid van arbeidsplaatsen.

Excellent Cities is een programma om tot betere steden te komen. Goudappel Coffeng en Move Mobility zijn partners en leveren elk hun programmadirecteur. Onder Goudappel zijn Dat.mobility en Iganga actief. Move Mobility werkt vooral in ontwikkelingslanden of in zich snel ontwikkelende steden. Goudappel is meer en meer in Europa actief en ook sinds enige tijd Transatlantisch.

De eerste Inspiration day is gehouden op vrijdagmiddag en -avond 16 november 2018. Projectleiders en medewerkers vertelden over 7 wereldsteden waar ze geweest zijn of opdrachten hebben lopen: Kampala, Uganda (Anne Abbing), Zweden (Lucas van de Linde), Mexico (Carolina Ramos), USA (Ilse Galama), Iran (Reyhaneh Safari), Duitsland (Richard ter Avest) en Bethlehem, Palestina (Ruxandra Aelenei). Het waren interessante presentaties en de middag is geslaagd te noemen. In juni 2019 wordt de tweede Inspiration Day gehouden.

Inspiratiedag1  Inspiratiedag2

 

Pilot project Kampala (2011)

Capture

Voortbordurend op het afstudeerproject van Robin van der Griend en Wytse Siemonsma is tijdens de zomer van 2011 gewerkt aan het ontwerp voor een pilot‐project in Kampala. Het voorstel is om door een aantal circulatie en verkeerstechnische ingrepen meer ruimte voor lopen en fietsen te creëren voor lopen en fietsen in het centrum van Kampala. Ook is geschetst hoe een nader  haalbaarheidsonderzoek er uit zou moeten zien en welke kosten met de uitvoering van het project gemoeid zouden zijn. Een mooi projectboek is opgesteld en aangeboden aan de lokale autoriteiten (KCCA) en aan vertegenwoordigers van de UNEP in Nairobi. De gemeente zou graag zien dat het project als onderdeel van het “Share the road” initiatief door de UNEP wordt geadopteerd en dat als eerste stap het haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd.

Car Free Day Kampala (2011)

Carfreeday1

Na drie maanden voorbereiding vond op 10 december 2011 de eerste Car Free Day in Kampala plaats. De NGO’s die worden gesteund door de stichting (Kampala Cycling, TAFMOD en Fabio) hebben onder leiding van Amanda van Goudappel Africa een succesvol evenement neergezet. Onder leiding van Marcel van Lieshout zijn in oktober een aantal workshops gehouden waarbij onder andere taakverdeling, samenwerking, budget en communicatie met de verschillende NGO’s en Goudappel Africa aan de orde zijn gekomen. Doel van de workshops was om de NGO’s zelf aan het werk te zetten met een goede haalbare gezamenlijke agenda. De dag zelf is succesvol verlopen. Onder meer door de aanwezigheid van de burgemeester en het ambtelijke hoofd van de gemeente is nogmaals positieve aandacht voor de fiets gevraagd en verkregen. De samenwerking tussen de verschillende partijen is redelijk goed verlopen al maken de omstandigheden in Kampala het lastig om geregeld bij elkaar te komen en activiteiten af te stemmen.

Lees hier het volledige verslag van de Car Free Day in Kampala